Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

9483 3346 500
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viajethra jethra
Wszyscy mają już zakończone studia, prawo jazdy, chłopaków, narzeczonych, mężów, dzieci, domy, samochody. Ale za niedługo to ja będę miała coś szybciej - to ja umrę wcześniej od nich.
— już niedługo.
Reposted fromniskowo niskowo viajethra jethra
2875 078d
9483 3346 500
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viajethra jethra
Wszyscy mają już zakończone studia, prawo jazdy, chłopaków, narzeczonych, mężów, dzieci, domy, samochody. Ale za niedługo to ja będę miała coś szybciej - to ja umrę wcześniej od nich.
— już niedługo.
Reposted fromniskowo niskowo viajethra jethra
9483 3346 500
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viajethra jethra
9483 3346 500
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
9483 3346 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl