Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Reposted fromFlau Flau viaelliottspencer elliottspencer
4937 5cc6
ZABIJ CIAŁO, A ROZUM SAM UMRZE.
Reposted fromgabor gabor viakerio kerio
1763 afcc 500
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
9460 8cce 500
Reposted fromTARDIS TARDIS

July 25 2017

9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack

July 21 2017

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viarednails rednails
3122 bb10
Reposted fromskonam skonam viakhal khal
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
5274 98d7 500
Reposted fromelleri elleri
2918 149e 500

July 17 2017

9483 3346 500
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viajethra jethra
Wszyscy mają już zakończone studia, prawo jazdy, chłopaków, narzeczonych, mężów, dzieci, domy, samochody. Ale za niedługo to ja będę miała coś szybciej - to ja umrę wcześniej od nich.
— już niedługo.
Reposted fromniskowo niskowo viajethra jethra
2875 078d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl