Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

4437 bd81 500

Story of my life. ^^

7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viapollywood pollywood
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapollywood pollywood

June 06 2017

Jestem całkiem niezły w empatii, dlatego widzę, gdy po cichu, wycofujesz się z przyjaźni. Jeszcze przysyłasz wiadomości tekstowe, ale już bez treści pomiędzy kropkami.
— MarcinSz "Zobaczyć Świat Inaczej" fb
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viabreatheslow123 breatheslow123
8513 a8fc
1768 23da 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamrrru mrrru
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"

June 04 2017

7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 02 2017

6749 68f0 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaOnly2you Only2you
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamizeria mizeria

May 29 2017

0297 0f76

serious:

who were you?

Pośpiech uwłacza godności człowieka.
Reposted fromcorvax corvax viajustfeel justfeel
7422 fde2
Reposted fromnyaako nyaako via3u3a 3u3a

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 28 2017

4532 2b02 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialucanus lucanus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl