Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasouxie souxie
nie umiem w ludzi
Reposted fromAlekwas Alekwas viapikkumyy pikkumyy
1373 ed65 500
Reposted fromoll oll viaulepszaj ulepszaj
ile razy na dzień masz ochotę by ktoś przyszedł i powiedział, że wszystko się ułoży, że doskonale wie jak on się czuje i nie czuje się dobrze, że czuje się równie źle i tęskni. Ile razy?
— no właśnie..
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
1650 ee00
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku viapikkumyy pikkumyy
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viapikkumyy pikkumyy
9443 43ab
Reposted fromrol rol viachief chief
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viachief chief
7607 bdae
Reposted fromTARDIS TARDIS
6760 408e
Reposted fromnyaako nyaako viamizeria mizeria
6559 7675
Reposted fromnyaako nyaako viasectum-sempra sectum-sempra
Nawet nie przeszkadza mi już moja samotność.  Przyzwyczaiłam się. 

Ale czy to dobrze? 
— A może tylko mówię że nie nie przeszkadza.
6363 351d 500
Reposted frompiehus piehus viasectum-sempra sectum-sempra
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viasectum-sempra sectum-sempra

April 18 2017

2705 656b
Reposted fromLittleJack LittleJack viazielonypenis zielonypenis
2218 ac11
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viazielonypenis zielonypenis
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viazielonypenis zielonypenis

laurazocca:

Cuddling is dangerous. Once you’ve cuddled with someone, there is no erasing the memory of that feeling. Ever. And it sucks. Cuddle at your own risk guys.

7623 2b39 500

jupiterswhore:

i want this on my grave

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl