Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

4457 27a0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamunk munk
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
3508 de12
Reposted fromLinaa Linaa viasatyra satyra
9005 3128
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viasectum-sempra sectum-sempra

June 12 2017

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaBloodEve BloodEve
4437 bd81 500

Story of my life. ^^

7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viapollywood pollywood
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapollywood pollywood

June 06 2017

Jestem całkiem niezły w empatii, dlatego widzę, gdy po cichu, wycofujesz się z przyjaźni. Jeszcze przysyłasz wiadomości tekstowe, ale już bez treści pomiędzy kropkami.
— MarcinSz "Zobaczyć Świat Inaczej" fb
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viabreatheslow123 breatheslow123
8513 a8fc
1768 23da 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamrrru mrrru
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"

June 04 2017

7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl